PVAI VALUERS PROFESSIONAL ORGANISATION
(PVAI-VPO)

Share Holder Members

Shri Avinash Pendse 
Shri Ashok Vishnu Kelkar 
Shri Sujit Shrikant Joglekar 
Shri Kunal Vikamsey
Shri Dinesh Warade
Shri Kedar Chikodi
Shri Navraj Nehra